W dniu 14 marca br. odbyła się Rada Budowy nr 29. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 28 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla Etapu Robót rewizja 9.
Kierownik Budowy poinformował, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 szkoleń okresowych oraz odnotowano 39 drobnych uchybień (brak kasków, kamizelek, świateł ostrzegawczych).
IK przypomina, że wszystkie Roboty muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonymi PW i PB oraz Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normą i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem przepisów BHP.
IK przypomina, że tempo prac oraz sprawy finansowe nie mogą mieć wpływu na jakość robót.
Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 18 kwietnia 2018r.