W dniu 8 sierpnia br. odbyła się Rada Budowy nr 34. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 33 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10.
Inżynier Kontraktu przypominał, iż należy prowadzić bieżącą kontrolę stanu czystości nawierzchni dróg publicznych będących w liniach rozgraniczających oraz utrzymanie ich w czystości i pełnej przejezdności zgodnie z WK. Konsultant przypominał, że wszystkie Roboty muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonymi PW i PB oraz Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normą i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem przepisów BHP a także przypominał, że tempo prac oraz sprawy finansowe nie mogą mieć wpływu na jakość robót. W dniu 16.07.2018r. odbyło się spotkanie dotyczące DOR oraz TOR na Węźle Bolków przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Projektanta i Inżyniera. Ustalono, że ujednolicony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla węzła Bolków stanowi integralną część Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
Przeanalizowano sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 12 września 2018r.