W dniu 10 kwietnia br. odbyła się Rada Budowy nr 42. Z uwagi na sporządzenie w dniu 27 marca 2019r Świadectwa Wykonania, działając zgodnie z Warunkami Kontraktu, organizacja dalszych Rad Budowy została zakończona. W ostatniej Radzie Budowy udział wzięli: przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 41. W poprzednich okresach rozliczeniowych zakończono protokołowanie robót zaległych oraz usterek, co warunkowało wydanie Świadectwa Wykonania. Zgodnie z zapisami Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwa Wykonania, po dniu 31 maja 2019r. nastąpi przegląd gwarancyjny nasadzeń i terenów zielonych. Na dzień 22 maja 2019 zaplanowano przegląd usunięcia usterek wykazanych w przeglądzie z dnia 28 lutego 2019r. (termin usunięcia usterek wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2019r). Dalsze terminy przeglądów gwarancyjnych oraz terminy przeglądów usuwania usterek, będą ustalane na bieżąco.

Inżynier po zweryfikowaniu oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że Wykonawca usunął wszelkie wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, stanowiącego załącznik do wniosku Wykonawcy o wydanie Świadectwa Wykonania oraz w nawiązaniu do protokołu Konsultanta z przeglądu miesięcznego z dnia 28.02.2019r. potwierdzającego wykonanie prac zaległych i usunięcie wszelkich wad i usterek, Inżynier zdecydował, iż Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w pełnej wartości tj. w kwocie 32 287 839,60 zł wynikającej z dostarczonych w ramach przedmiotowego Kontraktu Gwarancji Należytego Wykonania Umowy nr CRD/01/10368 z dnia 29.09.2015r. powinno zostać zredukowane do 30% kwoty Zabezpieczenia Wykonania. Inżynier również wskazał, iż po dacie 29.03.2019r. zgodnie z Aneksem nr 2 do Gwarancji Należytego Wykonania Umowy nr CRD/01/10368 z dnia 29.09.2015r. interes Zamawiającego w dalszym ciągu będzie zabezpieczony, poprzez utrzymanie przez Wykonawcę w mocy w/w gwarancji o łącznej wartości 9 686 351,88 zł w zakresie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.