W dniu 10 stycznia br. odbyła się Rada Techniczna nr 70. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 69 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem Robót rewizja 9. Konsultant poinformował, że deklaracje zgodności wymagane w ramach operatu kolaudacyjnego muszą zawierać ilość wbudowanych materiałów. Inżynier przypomniał o konieczności koordynacji robót międzybranżowych w zakresie odwodnienia liniowego wzdłuż skrzydeł obiektów mostowych. Omówiono zasady dalszego postępowania w sprawie rozwiązania Organizacji Ruchu na Węźle Bolków do czasu uruchomienia dalszego odcinka drogi S-3 i obwodnicy Bolkowa. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 24 stycznia 2018r.
Rada Techniczna nr 70 - zadanie II (8)