W dniu 30 maja br. odbyła się Rada Techniczna nr 84. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 83 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał o monitorowaniu zabezpieczeń uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wjazdu osób trzecich na wykonane odcinki, w szczególności dróg poprzecznych tak, aby były one skuteczne. Inżynier zwrócił uwagę na wysokość barier w pasie rozdziału – na 3 odcinkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych odchyłek. Konsultant przypomniał, że wykonywanie dylatacji bitumicznych na obiektach możliwe jest dopiero po wykonaniu nawierzchni na całej szerokości obiektu. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 13 czerwca 2018r.
Rada Techniczna nr 84 - zadanie II (1)