W dniu 13 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 85. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 84 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Inżynier zasygnalizował pilną konieczność przyspieszenia robót wyposażeniowych na ustrojach nośnych już wykonanych. Inżynier zwrócił uwagę na prawidłowe wykonanie ścieków przykrawężnikowych na obiektach. Konsultant przypomniał, że należy przestrzegać prędkości poruszania się pojazdów i jednostek sprzętowych po Placu Budowy zgodnie z Planem BIOZ. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 20 czerwca 2018r.
Rada Techniczna nr 85 - zadanie II (8)