W dniu 20 czerwca br. odbyła się Rada Techniczna nr 86. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 85 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał o pielęgnacji pasów darni na skarpach zbiorników retencyjnych i rowach melioracyjnych. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym na budowie nie wystąpiły żadne wypadki. Inżynier oznajmił, że oczekuje ponownego złożenia karty nadzoru w zakresie umocnień podatnych skarp stożków obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 27 czerwca 2018r.
Rada Techniczna nr 86 - zadanie II (9)