W dniu 1 sierpnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 91. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 90 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10.
Inżynier zwracał uwagę i przypominał o monitorowaniu zabezpieczeń uniemożliwiających lub ograniczających w skuteczny sposób możliwość wjazdu pojazdami osób trzecich (spoza budowy) na wykonane (gotowe) odcinki (w szczególności ciąg główny). W dniu 16.07.2018r. odbyło się spotkanie dotyczące DOR oraz TOR na Węźle Bolków przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Projektanta i Inżyniera. Ustalono, że ujednolicony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla węzła Bolków stanowi integralną część Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Inżynier przypominał, że zgodnie z Warunkami Kontraktu Roboty powinny być wykonywane przez 6 dni w tygodniu, w godz. 6:00 – 22:00 (w sprzyjających warunkach atmosferycznych).
Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 14 sierpnia 2018r.