W dniu 26 września br. odbyła się Rada Techniczna nr 97. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 96 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do zatwierdzonego w dniu 22.03.2018 Programu Robót rewizja 10. Inżynier przypomniał o monitorowaniu zabezpieczeń uniemożliwiających lub ograniczających w skuteczny sposób możliwość wjazdu pojazdami osób trzecich na wykonane, a nie będące pod ruchem publicznym odcinki. Konsultant stwierdził niewystarczającą liczbę pracowników przy robotach wykończeniowych. Harmonogram prac Komisji Odbioru Robót przewiduje zakończenie przeglądów oraz zestawienie usterek i robót zaległych w dniu 28.09.2018r. Ostatnie spotkanie Komisji będzie w dniu 04.10.2018r.
Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 3 października 2018r.
Rada Techniczna nr 97 - zadanie II (12)