kontakt-300x300

Zamawiający


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

tel. +48 (22) 375 88 88

e-mail: sekretariat@gddkia.gov.pl

strona: www.gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Ewa Czarkowska – Kędzierska

e-mail: eczarkowska@gddkia.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad  o danych kontaktowych:
Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych na potrzeby realizacji umów na  Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) i  zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów  na Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) i  zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

Nadzór


LIDER:

SAFEGE S. A. S.

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

tel. +48 (22) 479 42 47

fax. +48 (22) 479 42 48

strona: www.safege.pl

e-mail: biuro@safege.pl

PARTNER:

LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.

Ul. Kamiennogórska 22

60-179 Poznań

tel. +48 (61) 867 40 50

e-mail: office@lafrentz.pl

Inżynier Kontraktu:

Tadeusz Ponisz

e-mail: tadeusz.ponisz@s3-poludnie-lb.eu

e-mail: biuros3godziszowa@s3-poludnie-lb.eu

Wykonawca zadanie I


Lider:

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

tel. +48 (71) 380 03 00

tel. +48 (71) 380 03 10

tel. +48 (71) 380 03 70
fax. +48 (71) 380 03 30
e-mail: wroclaw@eurovia.pl

Partner:

WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa

tel. +48 (22) 567 62 50

fax. +48 (22) 567 62 51

e-mail: dbi@warbud.pl

Dyrektor Kontraktu:

Rafał Zasowski

e-mail: rafal.zasowski@eurovia.pl

Wykonawca zadanie II


MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Wadowicka nr 8W

30-415 Kraków

tel. +48 (12) 664 80 00

fax. +48 (12) 664 80 01

e-mail: contact@mota-engil-ce.eu

Dyrektor Kontraktu:

Wiesław Biernat

e-mail: wieslaw.biernat@mota-engil-ce.eu

tel. 600 075 227