ZADANIE I

Inwestycja „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, na odcinku od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)” została zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Realizacja tego projektu jest jednym z elementów dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich i jest planowana do finansowania ze środków UE. Inwestycja została podzielona na dwa zadania.

 

Zadanie I to „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00”. Umowa z Wykonawcą Zadania I została podpisana 06.10.2015 roku. O realizację Zadania I ubiegało się 9 firm. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum:

 

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę ekspresową w ciągu 30 miesięcy. Czas przeznaczony na budowę nie obejmuje okresów zimowych (tzn. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Koszt realizacji Zadania I to 240 308 591,40 zł netto, w tym:

 • Koszty ogólne: 13 848 630,50 zł
 • Przygotowanie dokumentów: 11 294 422,74 zł
 • Koszt robót budowlanych: 215 165 538,16 zł

 

Poniżej zostały przedstawione niektóre zadania realizowane w ramach projektu:

 • budowa dwóch węzłów drogowych „Jawor Północ”, „Jawor Wschód”,
 • budowa trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S3: nad drogą krajową, drogą powiatową oraz linią kolejową,
 • budowa dziewięciu wiaduktów nad drogą ekspresową S3 w ciągu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska, m. in.: pasów zieleni izolacyjnej, krajobrazowej, naprowadzającej, ekranów akustycznych, przeciwolśnieniowych i osłonowych, zbiorników infiltracyjnych,
 • budowa oświetlenia drogowego oraz sieci elektroenergetycznych,
 • przebudowa istniejącej (niezwiązanej), a kolidującej z drogą S3, infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, w tym: linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych, sieci wodociągowej, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostały przyjęte m. in. poniższe parametry techniczne:

 • Przekrój dwujezdniowy, tj.: – 2×2
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • liczba pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • pas awaryjny – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/os
 • skrajnia pionowa – 4,7 m
 • pochylenie poprzeczne – 2,5%

Parametry planowanych obiektów inżynierskich:

Oznaczenie obiektu Kilometraż Klasa obciążenia
WD-3a 5+179,74 B
WD-4 6+501,03 B
WD-5 8+243,77 B
WD-6 10+090,54 B
WS-7 10+845,14 A
WD-8 13+037,17 B
WS-9 14+076,96 A
WDJ-2 16+097,57 B
WDJ-3 17+764,47 B
WDJ-5 19+380,17 A
WSJ-6 20+568,41 A
WDJ-7 21+653,73 A

ZADANIE II

Zadanie II to „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00”. Umowa z Wykonawcą Zadania II została podpisana 30.09.2015 roku. W przetargu na realizację Zadania II wzięło udział 6 firm. Najkorzystniejsze warunki przedstawił:

 

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wadowicka nr 8W, 30-415 Kraków

 

Firma zaprojektuje i wybuduje obwodnicę w ciągu 30 miesięcy. Czas przeznaczony na budowę nie obejmuje okresów zimowych (tzn. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Koszt realizacji Zadania II to 262 502 760,99 zł netto, w tym:

 • Koszty ogólne: 15 487 662,90 zł
 • Przygotowanie dokumentów: 12 697 258,54 zł
 • Koszt robót budowlanych: 234 317 839,55 zł

 

Poniżej zostały przedstawione niektóre zadania realizowane w ramach projektu:

 • budowa dwóch węzłów drogowych „Jawor Południe”, „Bolków”,
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych),
 • budowa czterech mostów w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • budowa przepustów drogowych,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad,
 • budowa ogrodzenia drogi ekspresowej.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostały przyjęte m. in. poniższe parametry techniczne:

 • Przekrój dwujezdniowy, tj.: – 2×2
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • liczba pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • pas awaryjny – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/os
 • skrajnia pionowa – 4,7 m
 • pochylenie poprzeczne – 2,5%

Parametry planowanych obiektów inżynierskich:

Oznaczenie obiektu Kilometraż Klasa obciążenia
WSJ-8 23+198,35 A
WD-10 24+903,96 B
WD-10A 25+493,01 A
WD-11 26+644,57 B
WD-12 27+585,78 B
MS-13 28+334,63 A
WD-14 32+346,57 B
WS-15 34+323,02 – j. lewa A
34+325,32 – j. prawa
MS-16 34+568,52 – j. lewa A
34+572,01 – j. prawa
MS-17 34+752,27 A
WS-18 35+286,30 – j. lewa A
35+279,59 – j. prawa
MS-19 35+655,64 A
WD-21 37+577,58 A

DANE DLA ZADANIA I ORAZ ZADANIA II

Korzyści wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Cel inwestycji:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.